Yaptığımız Zekâ: Sağlık Uygulama Örnekleri

0 4.386

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dijital devrim, küreselleşmenin etkisiyle dünyada yeni bir dönem oluşturdu. İnsan gücünün yerini robotların aldığı şu sıralarda tüm sektörlerde teknolojik gelişmeler hızlı bir ivme ile gelişmektedir. Dijital devrimin başlangıcından itibaren birçok sektörü etkileyen teknoloji, sağlık hizmetleri üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Pandemi süreciyle bilgiye erişmede, sağlık sorunlarının yönetiminde ve takibinde teknoloji en etkili yol olarak kullanılmaktadır. Bu deneyimle günümüzde tanı, sağlık kontrolü, karar verme ve yaşam sonu bakım gibi birçok alanda teknolojik ürünler yerlerini almaktadır.

Sağlık sisteminde hasta eğitimi, takibi için mobil uygulamalar ve internet siteleri, tanı, tedavi seçenekleri için artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ kullanımı dikkat çekmektedir. Sağlık bilimlerinde yapay zekâ araştırmaları ve araştırma sonuçlarından yararlanılarak geliştirilen ürünler ve uygulamalar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Hasta ve aileleri, klinik bakım ekipmanları, halk sağlığı programı yöneticileri, işletme yöneticileri ve araştırmacılar için geliştirilen yapay zekâ uygulamaları bilinmektedir. Sağlık verilerinin toplanması, sınıflanması ve yorumlanması sonucu elde edilen bilginin tıbbi ve cerrahi tedaviyi destekleyecek araca dönüştürülmesi için kullanıldığı bilinmektedir. Tüm bu aşamalar hakkında hastanın ve ilgili sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi, sorun yönetiminde erken uyarılması sürecin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapay zekâ uygulamaları; tanı koymada, tedavi planlamada ve cerrahi girişimlerde sağlık çalışanlarına destek olabilecek nitelikte bir asistan, bir kolaylaştırıcı ve daha geniş kitlelere sağlık hizmeti sunulmasını sağlayan bir yardımcı, tıbbi malpraktis oranını azaltıcı rolü olan araç olarak değerlendirilebilir. Sağlık alanında multi-disipliner ekip yaklaşımının benimsendiği bir klinikte sağlık hizmetini sürdürmede yapay zekâ uygulaması kullanımını, klinik ortamda çalışan (sanal) sağlık profesyoneli gibi değerlendirmek, sağlıkta teknoloji dönüşümünün oluşturduğu “sağlık çalışanlarının yerine robotlar geçebilir” algısını değiştirmek için önemli bir adım olacaktır. Tüm sağlık çalışanlarının ve öğrencilerinin, sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımı farkındalıklarının artırılması, eğitim programlarına entegre edilmesi ile mezuniyet öncesi bilgi sahibi olması, mezuniyet sonrası ve yaşam boyu eğitim platformlarında bu konuya yer verilmesi gerekmektedir. Böylelikle henüz mesleki donanımı kazanmayan bireylerin mezuniyet sonrası mesleki gelişimini planlamada inovasyon kültürünün etkileri yer bulacaktır. Ülkemizde klinik uygulamada inovasyon farkındalık çalışmaların ivme kazandığı görülmektedir. İnovasyon sürecine aktif katılan, ürün geliştiren ve bünyesinde ürün geliştirilmesi için departman bulunduran klinikler bulunmaktadır. Bu çalışmalarla sağlık çalışanlarının teknolojik ürün uygulamaları konusunda bilgi ve deneyimlerini artırarak onların bu konuda aktif rol almalarına, kendilerini daha “yetkin” ve “hazır” hissetmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Gelişiminin gün geçtikçe artacağı teknolojik ürünler ile, gelecekteki bakım modellerinin nasıl planlanacağı ve yürütüleceğini kestirmek güçtür. Bu modelin hangi kısmında sorumluluk sahibi olunacağı, yasal sorumluluk ve yükümlülüklerin belirlenmesinin gerekliliği aşikardır. Sağlık çalışanlarının bu sorumlulukları bilerek yetişmesi ve sağlık sisteminin sürdürülmesinde kullanılabilecek teknolojik ürünlerden haberdar olmalarının gerekliliği açıktır. Sağlık çalışanlarının farkındalıklarını sağlamak ve ürün yelpazesinde aktif kullanımlarını sağlamak etkili bakım hizmeti için anahtar görevi görmektedir.

Aydoğan, M., & Şener, A. (2020). An Artificial Intelligence Application İn Health Developed On Covid-19 Documents. Journal Of Health, Medicine And Nursing, 75, 58-66.

Doğan Merih, Y. (2021). Bir Kamu Hastanesinde Kadın Sağlığı Hemşirelerinin İnovasyon Çalışmaları Ve İnovatif Ürün Örnekleri; Gözlemsel Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, 13(1).

 

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.