Türk Hemşireler Derneği, 9. COVID-19 Mevcut Durum Analizi Raporunu Yayınladı

0 597

Türk Hemşireler Derneği, meslektaşlarımızdan e-postayla gelen mesajlar ile online anket sonuçlarından oluşturduğu, Sağlık Bakanlığı ile ilgili yerlere gönderdiği ‘Covid-19 Mevcut Durum Analizi Raporları’nı yayınlıyor.

Aşağıda dokuzuncusu yayınlanan raporu okuyabilirsiniz.

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ COVID- 19 MEVCUT DURUM ANALİZİ RAPORU-9

THD Mevcut Durum Analiz Raporu-9, Türk Hemşireler Derneği’nin e-postasına şube ve il temsilcilikleri aracılığı gelen mesajlardan elde edilen verilerden oluşturulmuştur. Meslektaşlarımızdan gelen bazı mesajlar ekte yer almaktadır.

Sorun: Meslektaşlarımızın ve hastalarımızın sağlığını tehlike sokacak düzeyde kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz ve niteliksiz olmasına rağmen kurumlar tarafından, bilimden uzak çözümler üretilmektedir.

Alandan gelen sorunlar

 • Bulaş riskini artıracak düzeyde yeni tulumların giyilirken yırtılması, tek kullanımlık
  ekipmanların yıkanıp tekrar kullandırılması
 • Hastanenin ekonomik problemleri nedeniyle tıbbi eldiven yerine poşet eldiven
  kullandırılması (Ek)

Öneri

 • Kişisel koruyucu ekipmanların yeterli ve nitelikli olmasına yönelik denetimlerin yapılması

Sorun: Meslektaşlarımız, nitelikli bakım verme konusunda hala engellerle karşı karşıya kalmaktadır.

Alandan gelen sorunlar

Daha fazla içerik
 • Tükenmişliğe, öfkeye ve motivasyon düşüklüğüne yol açacak düzeyde hemşirelerin fazla
  mesai yaptırılarak, 24 saat gibi uzun çalışma saatlerinde ve aşırı iş yükü altında çalıştırılması
 • Nitelikli ve güvenli bakımın sürdürülmesi için yeterli sayıda yeni hemşire istihdamının
  yapılmaması
 • Göreve yeni başlayan ve tecrübesiz hemşirelerin, COVID-19 kliniklerinde ve yoğun
  bakım ünitelerinde çalıştırılması
 • Klinik, yoğun bakım üniteleri gibi yataklı tedavi hizmetlerinin verildiği birimlerde ekibe, tedavi ve bakım sürecine, fiziki ortalama, çalışma şekline uyumu olumsuz etkileyecek düzeyde hemşirelerin görev yerlerinin sık değiştirilmesi
 • Vaka artışına bağlı olarak solunun sıkıntısı gibi ciddi şikâyetleri olan Covid-19 tanılı
  hastaların servislere yatırılmasına rağmen, bu servislerin yeterli tedavi ve bakımın sağlanması
  için gerekli donanıma sahip olmaması

Öneri

 • Nitelikli ve güvenli hemşirelik bakımının sunumu için hemşire-hasta oranın ayarlanması, yeni göreve başlayan hemşirelerin bu ünitelerde çalıştırılmaması, görev yerlerinin sık sık değiştirilmemesi ve Sağlık Bakanlığının uzun çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik önerilerinin uygulanması ve buna yönelik denetimlerin yapılması
 • Hemşire iş gücünün yeterli hale getirilmesi için yeni kadroların tesis edilerek, atama bekleyen hemşirelerin istihdam edilmesi
 • Yeni atanan hemşirelerin hızlı ve nitelikli bir oryantasyon eğitiminden geçirilerek deneyimli hemşirelerin gözetiminde çalıştırılması
 • Covid-19 tanısı ile hasta kabul edilen servislerde bu hastalara yeterli tedavi ve bakım hizmetlerini sunacak alt yapının oluşturulması ve buna yönelik denetimlerin yapılması

Sorun: Meslektaşlarımız, nitelikli bakım verebilecek şekilde psikolojik sağlıklarını sürdürme konusunda engellerle karşı karşıya kalmaktadır.

Alandan gelen sorunlar

 • Hekim, yönetici ve/veya sendika üyeleri tarafından hemşirelerin, bilgi verilmeden görev yerlerinin ya da çalışma pozisyonlarının değiştirilmesi gibi şiddete, baskıya maruz kalması
 • Sağlık çalışanlarının, kurum yöneticilerine ulaşmada sorun yaşamaları, yöneticilerin dinleme, anlama ve sorunu çözme konusunda isteksiz ve yetersiz olması
 • Pandemi sürecinde yapılan görevlendirmelerde sorunlar yaşanması. Görevlendirmelerin, adalet ve şeffaflık ilkesine uygun olmaması, mevzuatlara uygun şekilde yapılmaması, yönetime ya da sendikaya yakın kişilerin kayırılması, diğer hemşirelerle aynı koşullarda çalışmaması
 • Hastanelerde yaşanan sıkıntıların yönetici baskısı nedeniyle, bakanlığımız ve ilgili mercilerle iletilmemesi nedeniyle çaresizlik, güçsüzlük ve tükenmişlik yaşanması

Öneri

 • Sağlık hizmet sunumunda, hem ekip içi hem de yönetimden kaynaklı şiddetin araştırılması ve caydırıcı-önleyici cezaların verilmesi
 • Kurum yöneticilerine, pandemi sürecini yönetme ve çalışanlara uygun yaklaşım konusunda yardımcı/ destekleyici programların yapılması

Sorun: Meslektaşlarımızın, ekonomik olarak mağdur edilmesi ve ek ödemelere ilişkin
sorunlar yaşaması

Alandan gelen sorunlar

 • Ek ödeme yapılan kurumlarda, ödemelerin Bakanlık genelgesine uygun olmayan bir şekilde yapılması
 • Aynı statüde bulunan sağlık kurumları arasında sağlık personeline ödenen ek ödemeler arasında farklılıklar bulunması
 • Pandemi hastanesi dışındaki hastanelerin yoğun bakım gibi özellikli birimlerinin pandemi
  nedeniyle uzun saatler ve aşırı iş yükü ile pandemi klinikleri gibi çalışmasına rağmen
  ödemelerinde iyileştirme yapılmaması

Öneri

 • Döner sermaye, performansa dayalı vb. ek ödemeler sağlık çalışanları arasında ciddi
  adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle bu tür ödeme ve promosyon sistemlerinin
  tamamen kaldırılması ve maaşlarda güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenleme
  yapılması
 • Hemşire maaşlarının insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılması
 • Kurum yöneticilerin insiyatifine bırakılan ek ödemelerinin denetlenmesi
 • Ek ödemelerin standart şekilde tüm sağlık çalışanlarına eşit olacak bir modelde verilmesi
 • Hemşireler için daha önceden söz verilen 3600 ek göstergenin en kısa sürede kabul
  edilerek maaşlara yansıtılması
 • Yıpranma payının geriye yönelik olarak 4 yılda 1 şeklinde yeniden düzenlenmesi (2018
  öncesini kapsayacak şekilde tekrar gözden geçirilmesi)
 • Sabit ödeme, döner sermaye vb. parçalı ödemelerin, standart olarak belirlenip maaşa
  eklenmesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.