Sağlık Sisteminde Denetim Mekanizmaları Nelerdir Ve Nasıl İşlerler?

0 127

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgililere bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyerek raporlayan sistematik bir süreçtir (1,2).

Bir ülkede devletin sağlık teşkilatı kurması o devletin halkın sağlık sorunlarına sahip çıkmaya başladığının bir göstergesidir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun bir sağlık teşkilatı kurmaya giriştiği gözlemlenmektedir. Sağlık Denetiminde görev alan çeşitli birimler:

 1. Sayıştay Başkanlığı

Sayıştay varlığını Anayasadan alan yargı yetkisi ile donatılmış, mali denetim ve yargı merciidir. Anayasanın 160‟ıncı madde hükmünde belirtildiği üzere:

‘’Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.’’

Bu hüküm dikkate alındığında Sayıştay’ın, denetim yapma ve yargılama olmak üzere iki ana fonksiyonunun bulunduğu görülmektedir. Nitekim “Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak” Sayıştay’ın yargısal görevini işaret etmektedir (3).

 1. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan sağlık bakanına bağlı olup, Teftiş kurulu tüzük ve yönetmeliği esasları ve doğrultusunda sağlık bakanının emirleri ve onayı üzerine bakan adına görev yapmaktadır.

Daha fazla içerik

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri;

 1. a) Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.
 2. b) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapmak.
 3. c) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
 4. d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır (4).

2.1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim Ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi temel amacına yönelik olarak;

 • Sağlık sektörünün etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette bulunmasını sağlamak,
 • Modern denetim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanarak denetimler yapmak,
 • Sağlık sektörüne yönelik yeni politikalar üretilmesine katkı sağlamak, Sağlık alanında profesyonel yönetici ve denetçi yetiştirilmesine öncülük etmektir (4).

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Görevleri;

 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uygunluk denetimini, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Bağlı Kuruluş Denetim Birimleri ile iş birliği içerisinde yürütmek ve gerekli yaptırımları uygulamak veya uygulatmak,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarını, Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyum yönünden izlemek ve değerlendirmek, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak,
 • Bakanlık sağlık denetçilerince yapılan olağan ve olağandışı denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan bilgilendirme ve tanıtımlarla ilgili inceleme yapmak ve gerekli yaptırımları uygulamak veya uygulatmak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak (5).

1. Tarihi:24/03/2005 Sayısı:5324 R.G. Tarihi:24/03/2005 Kozmetik Kanunu

2. Tarihi:22.06.2004 Sayısı:5193 R.G. Tarihi:26.06.2004 R.G. Sayısı:5193 Optisyenlik Hakkında Kanun

3. Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

4. Tarihi:19.04.1990 Sayısı:3628 R.G. Tarihi:04.05.1990 R.G. Sayısı:20508 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

5. Tarihi:14.06.1989 Sayısı:3575 Sayılı Kanun

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.