Sağlık Hizmetleri Denilince Aklımıza Ne Gelmeli?

0 227

Sağlık hizmetleri, toplum ve kişilerin sağlığını korumak ve geliştirmek, hastalıkları önlemek, hastalanan kişilere erken tanı koyarak tedavi etmek; sakatlıkları önlemek ve insanların kaliteli yaşam sürmeleri için sunulan hizmetlerdir (1).

Sağlık hizmetleri, insan sağlığını koruyucu tedbirler alarak, sağlığı etkileyen olumsuz çevre koşullarını ortadan kaldırma ve önleme, hastalığın oluşması halinde bakım hizmetleri ile destekleme, iyileşme olana kadar bakım yapılan planlı, kapsamlı ve süreklilik gerektiren ertelenemez hizmetlerdir (2). Kısaca koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ve tıbbi rehabilitasyon (iyileştirme) hizmetlerini kapsamaktadır. Sağlık hizmetleri, bireyin sağlığının geliştirilmesi, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanında toplumsal olarak refah düzeyini artırmak, sağlıklı beslenme, erken tanı hizmetlerinden yararlanma, ileri tedavi yöntemlerinden faydalanma, temel içme suyu, endüstri hijyeni, çevre sağlığı gibi konuları içerisine alan faaliyetler bütünüdür (3).

Daha fazla içerik

Sağlık hizmetlerini “Kişilerin sağlığının korunması” ve “Teşhis, tedavi ve bakım” olmak üzere iki grupta toplamıştır. Sağlık hizmetleri özel ya da kurumsal olarak verilen hizmetlerdir. Kurumsal örgütler hizmetin etkin olması için, sürekli değişim ve dönüşüm içinde ihtiyaçlara yönelik hizmetler vermektedirler (5). Sağlık hizmetlerini temel amacı insanların sağlıklı yaşamalarına katkı sunmaktır. Dünya da en çok kabul gören Amerikan Tabipler Birliğinin (American Medical Association) tanımına göre sağlık hizmetleri bireyin ve toplumun yaşam standardını iyileştirmeye veya sürdürmeye sürekli olarak katkıda bulunan hizmettir (4).

224 sayılı “Sağlık Hizmetlerini Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” sağlık hizmetlerini, hastaların tedavi edilmesi, sağlığa zarar veren faktörlerin yok edilmesi, toplumun bu faktörlerden korunması, ruhen ve bedenen sağlığını kaybedenlerin rehabilite edilmesi faaliyeti olarak tanımlamıştır (6). Sağlık hizmetleri gelişmiş ülkelerin sosyoekonomik kalkınmışlığının da bir göstergesidir. Ülkemizde kamu ve özel sektör toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini, mümkün olan en düşük maliyetle istenilen zamanda, istenilen kalitede sunmaya çalışmaktadır (7).

1. Hamzaoğlu, O. (2007). Sağlıkta Neden Kriz, Neden Reform/Dönüşüm? Y. G. Yaşar, A. Göksel, & Ö. Birler içinde, Türkiye’de Sağlık Ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa (s. 21-43). Ankara: Notabene Yayınları.

2. Ateş, M. (2013). Sağlık Hizmetleri Yönetimi (1 b.). İstanbul: Beta Yayıncılık.

3. Yeginboy, E. Y. (1993). Ulusal Düzeyde Sağlık İşletmelerinin Değerlendirilmesi”, Sağlık Hizmetleri ve İşletmeleri Serisi: 1, İzmir. İzmir: Doğruluk Matbaacılık.

4. Çakır, A. (2007). Hasta Güvenliği Kültürü ile Yönetim Sistemi Arasındaki İlişkinin Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

5. Odabaşı, Y. (2001). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

6. Köroğlu, E. (1987). Sağlık Mevzuatı (2).

7. Tarım, M. (2009). A. Coşkun, & A. Akın içinde, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi. Sağlık Hizmetleri Yönetim Rehberi (s. 65-89). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.