Sağlık Çalışanlarına İkinci Emre Kadar Geçerli Yeni Yasaklar Geldi

0 2.558

Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2020 tarihi akşam saatlerinde tüm sağlık çalışanları için geçerli yeni kısıtlamalar ve yasaklar geldi. Aşağıda Sağlık Bakanlığı’nın tüm valiliklere ilettiği belgeye ulaşabilirsiniz.

**

Daha fazla içerik

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin;

 1. Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (İstifa) talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecektir.
 2. 5434 sayılı Kanunun 40ıncı maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.
 3. Sağlık  hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re’sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere isteyenlere müsaade edilmeyecektir.
 4. Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.
 5. Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir.
 6. Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re’sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.
 7. Yasal mazeret izinleri (Evlilik, Ölüm, Analık, Hastalık ve Refakat) hariç Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Hali hazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkur izinlerini kullanmaya devam edeceklerdir.
 8. Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.
 9. 657 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.
 10. Personele, 02.06.2020 tarihli ve 1483 sayılı yazımızın birinci maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir kaydıyla idari izin verilmesi uygulaması devam edecektir.
 11. Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerine göre talep edilen ücretsiz izinler ve ilgili kanununa göre sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin taleplerin karşılanacak olup bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecektir.
 12. Bakanlık Makamının 27.08.2020 tarih ve 2525 sayılı Olurları ile yürürlüğe konulan COVID-19 kapsamında Kamu Çalışanlarına yönelik tedbirler konulu yazımız yürürlükte olup hamile personele hamileliğin 24 üncü haftasından 32 inci haftasına kadar izin verilmesi uygulamasına devam olunacaktır.

İlgili belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.