İş Sağlığı Hemşireliğinde Kayıt Tutmak Neden Önemli?

0 70

İş sağlığı hemşireliği çok fazla konuşulmayan ve içeriği yeterince bilinmeyen hemşireliğin özel bir dalıdır. Literatürdeki tanımına baktığımız zaman; “Çalışanların sağlığının geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesi yanında sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamının gerçekleştirilmesinde bağımsız hemşirelik tanıları doğrultusunda karar verebilen sağlık personelidir.” şeklinde açıklanabilir. Bu pek konuşulmayan dalın bir de kayıt tutma kısmı var.

Hemşirelik aktivitelerinin önemli bir parçası olan kayıt sistemi, hemşireliğin sanatsal boyuttan bilimselliğe doğru köprü oluşturulmasında yönetim, eğitim ve araştırma boyutlarına getirdiği katkıların yanı sıra hemşirelik dil sisteminin gelişmesini sağlamada da önemli rol oynamaktadır.
Hemşirelik kayıt sistemi, nitelikli hemşire tarafından planlanan veya onun gözetiminde uygulanan sağlıklı ya da hasta bireye yönelik hemşirelik bakım planıdır. Hemşirelik uygulamalarının etkinliğini gösteren en önemli araçtır. Hemşirelik kayıtları, hemşirenin günlük işlerinin gerçek durumunu ortaya koymakta ve bu da hemşirenin aktivitelerinin ne olduğuna kanıt oluşturmaktadır. Ayrıca yasal kayıt boyutu da vardır.
Kayıtların bu özelliği ayrıca hemşireliğe ilişkin yanlış yorumları ya da bakıma ilişkin kuşkuları ortadan kaldırabilmektedir. Hemşirelik kayıtlarının doğruluğu kadar yeterliliği de önemle ele alınarak değerlendirilmekte ve geliştirilme çabaları sürdürülmektedir.

İşyeri hemşiresi kayıt tutma süreci;

  • Çalışanlarının sosyo-demografik, öz/soy geçmiş özellikleri, çalışma yaşamı ile ilgili özellikleri sağlık düzeyleri hakkında bilgi toplar ve bunların kayıtlarını tutar.
  • Çalışanların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik konularda araştırmalar planlar, sonuçlarını raporlandırır.
  • İşyeri sağlık biriminin çalışmaları ile ilgili istatistikleri oluşturur ve ilgili birimlere rapor eder.
  • Yapılan işin niteliğine göre işe giriş ve periyodik muayeneleri işyeri hekimi ile planlar ve yapar.
  • Elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk eder.
  • Çalıştığı işyerinde yapılan iş, iş süreçleri ve yönetim özellikleri ile ilgili bilgi toplayarak çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlike ve riskleri belirler.

İş sağlığı hemşirelerinin kayıt tutma sürecine ilişkin sistemi geliştirmelerinin önemli bir mesleki sorumluluk olduğu bildirilir. Böylece, hemşirelik kayıtlarında bakım alan sağlıklı ya da hasta bireye ilişkin hemşirelik bakımının sonuçları da değerlendirilebilecektir. Bu nedenle kayıtların açık, anlaşılır ve mantıksal düzenlemeleri içermesi yönünden sürekli olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde hemşirelik hizmetlerinin kaydedilmesi, bunun sürekliliğinin sağlanması ve niteliğinin geliştirilmesi yanında teknolojik gelişmeler doğrultusunda kayıt tutulma biçiminin değişmesinin, kayıtların gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar yapılmıştır.

Daha fazla içerik

İşyeri sağlık kayıtları için, gelişmiş ülke örnekleri OSHA (Occupational Safety and Health Association) kuralları doğrultusunda düzenlemelerin yapıldığını gösterilmektedir. Bireyin sağlık bakımını, aldığı hizmeti ve bu hizmetin sonuçlarını tanımlayan hemşirelik kayıt sistemi kuşkusuz birçok biçim ve yapıda olabilmektedir. Ancak içeriğin standart bir yapıya ulaşmış olması, bakımın standart hale dönüşmesi anlamını taşımakta ve bu nedenle önem taşımaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, hemşirelik dili gelişimine yönelik sürdürülen çabalar, Avrupa ülkelerine de yol gösterici olmuş ve Avrupa ülkelerinde de bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Birliği tarafından tanımlanan, iş sağlığı hemşireliğinde 11 mesleki uygulama standartlarından biri olan kayıt tutma; iş sağlığı hemşirelerinin girişimlerini ve beklediği sonuçları, hemşirelik sürecinin sistematik yapısı içinde uygulamasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

İş sağlığı hemşireliğinin uygulama standartlarına hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde ulaşmış olmasına karşın, Türkiye’de iş sağlığı hemşireliğinde uygulama standartlarından ya da standart bir hemşirelik uygulamasından söz etmemiz mümkün değildir.

İki bölüme ayırdığım bu serinin ikinci ve son bölümünde Türkiye’de iş sağlığı hemşireliğinde hangi kayıtların tutulduğu, iş sağlığı göstergeleri ve beklenen faydaları nelerdir? Soruların cevaplarını aktaracağım.

Şimdilik sağlıkla kalın😊

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmî Gazete, 27910, 19 Nisan 2011

Workplace Health & Safety Vol. 61, No. 2, 2013

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.