Meslek Hastalıkların Tıbbi Tanı Süreci ve Tanı İçin Gerekli Evraklar

0 3.027

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yaşamımızın birçoğu iş hayatın da geçmektedir. Ve bazı ihmaller veya işin yürütümü şartları yüzünden geçici veya sürekli hastalık halleri oluşabilir. Ve bu durumda oluşan hastalık, bedensel veya ruhsal engellerin tıbbi açıdan meslek hastalığı olup olmadığı araştırılmalı ve tanısı konması gereklidir. Oluşan bu durumların bildirilmesi ve soruşturulması çalışan için oldukça önemlidir.

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunu; SGK’nın yetkilendirdiği sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile kesinleştirmek zorundadır.

Meslek Hastalığın Tanısı Konulması İçin Gerekenler

 • Hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamının arasında zorunlu nedensellik bağı olması,
 • Kişinin SGK’lı olması,
 • Hastalığın, meslek hastalığı listesinde yer alması,
 • Kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde maruziyeti olması,
 • Hastalığın yükümlülük süresi içinde çıkması, Yükümlülük Süresi; Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder.
 • Meslek hastalığının yetkili hastanelerde hekim raporuyla belirlenmesi,
 • Kurum Sağlık Kurulu tarafından onaylanması,
 • Aynı şartlar altında deneysel olarak meydana getirilebilen hastalıklar olmasıdır.

Meslek Hastalığı Kesin Tanı Süreci

Meslek hastalığına yakalanıldığına dair işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları ön tanı koyabilir. Ve kesin tanı konulması için bu konuda yetkilendirilmiş hastanelere sevkini sağlarlar. Bu konuda ülkemizde geçmiş yıllarda sadece Ankara, İstanbul ve Zonguldak’ta Meslek Hastalıkları Hastaneleri vardı.

Fakat daha sonra bu hastanelerin içerisine Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Üniversite Hastaneleri de katılmıştır. Meslek hastalıkları tıbbi tanılarını koymaya yetkili hastane sayıları artırılarak ülke çapında meslek hastalıkları tanısında beklenen artışa katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu sağlık kuruluşlarının raporları ile düzenlenecek sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmektedir.

 • Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Devlet Üniversite Hastaneleri

Bu hastaneler sigortalının çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemek üzere yetkilendirilmişlerdir.

Meslek Hastalıkları Tıbbi Tanı Süreci

İş-Meslek Hastalığı ilişkisinin kurulması gereklidir. Meslek Hastalığı tanısında ilk adım klinik değerlendirmelerdir.

 • Klinik değerlendirme,
 • Çalışma Öyküsünün alınması,
 • Fizik muayene ve Laboratuar değerlendirmeleri,
 • İşyeri Ortam Ölçümleri

Çalışanın Çalışma Öyküsü, Meslek Hastalığı Tanısında Çok Önemlidir!

Çalışma Öyküsü Neleri İçermektedir

Bütün İşlerin Tanımlanması

Hastanın bugüne kadar çalıştığı bütün işlerin öğrenilmesi gerekir. Çalıştığı işyerlerinde yaptığı asıl işler ve maruziyet miktarı öğrenilmelidir. Çalıştığı işyerlerinde ne tür koruyucu önlemler alındığı ve hangi kimyasallarla çalışıldığı araştırılmalıdır.

Belirtilerin Zamanla İlişkisi

Çalışmanın yapıldığı dönemlere ve çalışma temposuna bağlı olarak hastalık belirtilerindeki artış ve azalış takip edilmelidir. Hastanın şikâyetlerinin mesai saatlerine göre farklılık gösterip göstermediği takip edilmelidir.

Benzer Belirtilerin Başka İşçilerde Gözlemlenmesi

Hastada görülen belirtilerin, kendisiyle aynı ortamda çalışan işçilerde de görülmesi hastalık-meslek ilişkisinin kurulması açısından önemlidir.

İş Dışı Etkenlerin Varlığı

Kişinin çalıştığı iş dışında yaptığı diğer faaliyetleri meslek hastalığı üzerinde etkili olabilir. Bazı hobiler ve alkol sigara alışkanlıklarının da çalışma ortamındaki maruziyetlerin kişi üzerindeki etkisinin daha fazla ortaya çıkmasına sebep olabilir.

İşyeri hekiminin, çalışanı yetkilendirilmiş sağlık sunucularına sevki ile yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır.

Meslek Hastalığı, İşten Ayrıldıktan Sonra Ortaya Çıkarsa Ne Yapılır?

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için SGK tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.

Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle SGK’ya müracaat edebilirler. Başvuru yapmak isteyenler, en yakın SGK müdürlüğüne başvuru yaparak, dilekçesinde meslek hastalığına yönelik başvuru yaptığını, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kayıp oranının incelenmesini talep edebilir. SGK, başvuranı yetkili bir hastaneye sevk eder.

Meslek Hastalığı Dosyasında Bulunması Gerekenler

 • İlk işe giriş sağlık raporu,
 • Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi ya da listeleri,
 • Daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi ya da hastalığında artma sebebi ile müracaat eden sigortalıda; daha önce meslek hastalığı tespitinin yapıldığı Meslek Hastalıkları Hastanesine ait hasta arşiv dosyası ile yeni sağlık kurulu raporu aslı ile dayanağı tıbbi belgeler,
 • İlk tespitte ise yeni açılmış dosyası ve yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
 • İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları,
 • Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi bulunması gerekmektedir.

Önemli Not: Yönetmelikte tespit edilmiş olan hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağına, Yüksek Sağlık Kurulu karar verir. Ayrıca Yüksek Sağlık Kurulu yükümlülük süresini uzatabilir ve maruziyet süresini de kısaltabilir.

Bir sonraki yazımda “Meslek Hastalıklarının Bildirim Usulleri Hakkında” ayrıntılı olarak bilgilendirme yapacağım.

Sağlıcakla kalın…

Kurt B., Sakallı M., Güven H.R., Çelik İ., Özmen M., Güler A., Acar İ., Meslek Hastalıkları Bildirim Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, ÇSGB Yayın No: 18, Ankara

Akarsu H., Ayan B., Çakmak E., Doğan B., Boz Eravcı D., Karaman E., Koçak D., (2013), Meslek Hastalıkları Kitabı, ÇASGEM, Ankara

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.